Law Office

[mkdf_section_title title_tag=”” disable_break_words=”no” enable_separator=”yes” text_tag=”” text_font_weight=”” title=”Zakres spraw” text=”WSPARCIE DLA BIZNESU i OCHRONA DLA RODZINY!
Kancelaria prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie od bieżącej obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych poprzez zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, aż po realizację pojedynczych zleceń i kompleksowe doradztwo prawne.” text_color=”#000000″ title_color=”#000000″]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-top” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-message-multiple” icon_switch=”yes” icon_animation=”yes” title_tag=”” title=”Prawo Handlowe i Gospodarcze”]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-top” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-elaboration-document-graph” icon_switch=”yes” icon_animation=”yes” title_tag=”” title=”Nieruchomości i inwestycje budowlane”]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-top” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-book-pencil” icon_switch=”yes” icon_animation=”yes” title_tag=”” title=”Prawo zamówień publicznych”]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-top” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-book” icon_switch=”yes” icon_animation=”yes” title_tag=”” title=”Prawo administracyjne”]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-top” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-elaboration-document-check” icon_switch=”yes” icon_animation=”yes” title_tag=”” title=”Prawo Cywilne”]
[mkdf_icon_with_text type=”icon-top” icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-notebook-pencil” icon_switch=”yes” icon_animation=”yes” title_tag=”” title=”Prawo własności intelektualnej”]
[mkdf_elements_holder holder_full_height=”no” number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″ alignment_one_column=””][mkdf_elements_holder_item vertical_alignment=”top” item_padding_680=”0px” background_image=”4246″ item_padding=”10″][mkdf_section_title][/mkdf_elements_holder_item][mkdf_elements_holder_item vertical_alignment=”top” item_padding=”0px 0px 0px 30px” item_padding_768_1024=”70px 0px 0px” item_padding_680_768=”70px 0px 0px ” item_padding_680=”70px 0px 0px”][mkdf_accordion background_skin=”white”][mkdf_accordion_tab title=”Obsługa firm”]

Umowy;

Zakładanie spółek, przekształcenia;

Postępowania przetargowe;

Negocjacje;

Windykacja;

Reprezentacja przed Sądami i Urzędami;

Inne

[/mkdf_accordion_tab][mkdf_accordion_tab title=”Restrukturyzacja i upadłość firm”]

Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych, nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym w ramach funkcji nadzorcy sądowego.

Wnioski o ogłoszenie upadłości, o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

[/mkdf_accordion_tab][mkdf_accordion_tab title=”Wnioski, Pozwy, Apelacje;”]
[/mkdf_accordion_tab][/mkdf_accordion][/mkdf_elements_holder_item][/mkdf_elements_holder]

Potrzebujesz wsparcia prawnego? +48 570 001 525

[mkdf_section_title title_tag=”” disable_break_words=”no” enable_separator=”yes” title=”Nasze osiągnięcia”]
[mkdf_counter type=”mkdf-zero-counter” title_tag=”” title_font_weight=”” digit=”32″ title=”Rozwiązanych spraw”]
[mkdf_counter type=”mkdf-zero-counter” title_tag=”” title_font_weight=”” digit=”89″ title=”Prześledzonych akt”]
[mkdf_counter type=”mkdf-zero-counter” title_tag=”” title_font_weight=”” digit=”12″ title=”Złożonych wniosków”]
[mkdf_counter type=”mkdf-zero-counter” title_tag=”” title_font_weight=”” digit=”72″ title=”Zadowolonych klientów”]
[mkdf_section_title title_tag=”” disable_break_words=”no” enable_separator=”yes” text_tag=”” text_font_weight=”” title=”Eksperci w prawie gospodarczym” text=”Zespół kancelarii stanowią doświadczeni radcowie prawni specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach prawa jak również managerowie i doradcy podatkowi. Kancelaria prowadzi również stałą współpracę z notariuszem i komornikiem.”]
[mkdf_elements_holder holder_full_height=”no” number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″ alignment_one_column=””][mkdf_elements_holder_item vertical_alignment=”top” item_padding_680=”0px”]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”” team_social_icon_pack=”” team_image=”4225″ team_name=”Natalia Leitgeber” team_position=”Radca Prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny” team_text=”Radca prawny Natalia Leitgeber jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Aplikację radcowską odbywała pod patronatem dziekana OIRP w Poznaniu- radcy prawnego Henryka Kuligowskiego.”][/mkdf_elements_holder_item][mkdf_elements_holder_item vertical_alignment=”top” item_padding=”5px 10% 0px” item_padding_768_1024=”53px 0% 0%” item_padding_680_768=”53px 0% 0%” item_padding_680=”53px 0% 0%” item_padding_1024_1366=”5px 7% 0px 9%”][mkdf_section_title position=”left” title_tag=”h4″ disable_break_words=”no” text_tag=”p” text_font_weight=”” title=”Lider – Zespół ma zawsze przywódcę” text=”Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Rennes we Francji (w ramach studiów doktoranckich). Absolwentka Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie.

Spe­cja­li­zu­je się w ob­sza­rze pra­wa zwią­za­nym z szeroko pojętym prawem gospodarczym i cywilnym.

Od mo­men­tu uzy­ska­nia li­cen­cji syn­dy­ka peł­ni­ funk­cje nad­zor­cy są­do­we­go oraz syn­dy­ka w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym. Nadzoruje procesy restrukturyzacyjne, likwidacyjne i inne.

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie obsługi podmiotów gospodarczych m.in. z bran­ży no­wych tech­no­lo­gii, bu­dow­la­nej, w tym de­we­lo­pe­rów, bran­ży trans­por­to­wej, pa­li­wo­wej, ener­ge­tycz­nej, prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, pro­duk­cji, wy­po­sa­że­nia, sprze­da­ży de­ta­licz­nej.

Cechuje się umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita.

W la­tach 2009-2013 by­ła wy­kła­dow­cą Wyż­szej Sz­ko­ły Pe­da­go­gi­ki i Ad­mi­ni­stra­cji im. Miesz­ka I w Po­zna­niu, gdzie pro­wa­dzi­ła za­ję­cia z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji. Jest au­tor­ką pu­bli­ka­cji pra­so­wych, organizatorem konferencji naukowych.

Uczest­ni­czy­ła w licz­nych szko­le­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Krajową Szkołę Sadownictwa i Prokuratury, nadto została doceniona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu za udział w akcji bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol”.” text_margin=”17px”]

[/mkdf_elements_holder_item][/mkdf_elements_holder]
[mkdf_section_title title_tag=”” disable_break_words=”no” enable_separator=”yes” text_tag=”” text_font_weight=”” title=”Nasze zasady” title_color=”#ffffff” text=”Jesteśmy zawsze przygotowani by stanąć u Twojego boku – nie tylko wtedy kiedy podejmujesz ważne i trudne decyzje, ale też w zwykłych codziennych sprawach.
Najpierw słuchamy potem doradzamy – codziennie.” text_color=”#ffffff”]
[mkdf_testimonials type=”standard” skin=”” slider_loop=”yes” slider_autoplay=”yes” slider_pagination=”yes” category=”testimonials-2″]